Inhoudsopgave

1. Doel van het verblijf op de Zorgboerderij
2. Duur van de overeenkomst
3. Verblijf op de Zorgboerderij
4. Begeleiding
4.1 Individuele begeleiding
5. Overleg
6. Klachtenprocedure
7. Verzekeringen
8. Financiële aangelegenheden
9. Overige Bepalingen
10. Afmelding
11. Beëindiging
12. Tarieven Zorgboerderij


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die bij aanvang wordt afgesloten.

1. Doel van het verblijf op de Zorgboerderij

 • Het doel van het verblijf is het aanbieden van dagactiviteiten/werkplek aan de deelnemer. Onder een dagactiviteit/werkplek wordt verstaan het verrichten door de deelnemer van werkzaamheden en/of activiteiten van uiteenlopende aard op de zorgboerderij. Via deze werkzaamheden en/of activiteiten en de begeleiding die de deelnemer daarbij ontvangt, biedt de zorgboerderij de deelnemer een zinvolle dag invulling, waarbij niet productiviteit maar persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer voorop staat. Er is géén sprake van loonvormende arbeid in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en/of van een arbeidsovereenkomst.
 • De zorgboerderij stelt samen met de vertegenwoordiger van de deelnemer of met de deelnemer zelf een persoonlijk zorgplan op. De gemaakte afspraken hierover staan in het begeleidingsplan.
 • Het doel van de dagopvang op de boerderij is het ontlasten van de mantelzorg, voor herstel, persoonlijke groei of gewoon voor een zinvolle dagbesteding. Andere mogelijkheden kunnen besproken worden. Bij de dagopvang wordt aan de deelnemer een zinvol dagprogramma aangeboden, waarbij de ontwikkeling van de deelnemer centraal staat.

2. Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van (on)bepaalde tijd met een proefperiode van één maand of tenminste 1 dagdeel, indien er geen proefperiode aan het ondertekenen van het contract is voorafgegaan.
 • In de proefperiode mag de overeenkomst zonder meer door beide partijen worden opgezegd. Daarna zal dit met redenen omkleed, tenminste 1 maand voor de beëindiging schriftelijk aangegeven moeten worden.

3. Verblijf op de Zorgboerderij

 • De zorgboerderij verstrekt geen lunch bij 2 aaneengesloten dagdelen, hiervoor draagt de deelnemer zelf zorg.
 • Drinken wordt verzorgt door de Zorgboerderij.
 • De deelnemer wordt geacht zich te houden aan de geldende huisregels van de zorgboerderij. Deze worden in het startgesprek besproken.
 • De zorgboerderij is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige, verantwoordelijke (werk)situatie voor de deelnemer.

4. Groepsbegeleiding

 • De begeleiding en de in de begeleidingsovereenkomst genoemde verzorging worden gegeven door de zorgboerderij.
 • De zorgboerderij zorgt voor een veilig en verantwoord verblijf op de boerderij.

4.1 Individuele begeleiding

 • De individuele begeleiding vindt plaats door een medewerker van Het Indigo Paard. Samen met de ouders of de deelnemer wordt een behandelplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt gaat worden.
 • Facturering vindt maandelijks achteraf plaats. Voor iedere begeleidingsafspraak wordt 15 minuten extra in rekening gebracht voor administratie. De begeleidingsperiode is de afgesproken periode in het zorgcontract. Na afloop vindt er een evaluatie plaats over de gestelde doelen waarna kan worden overgegaan tot eventuele verlenging van het contract.
 • Er worden kilometers in rekening gebracht (tenzij anders is overeengekomen) vanaf de zorgboerderij naar het woonadres van de deelnemer, ongeacht waar de begeleider woont. De kilometerheffing bedraagt € 0,19 per kilometer.
 • Bij ziekte van de begeleider kunnen we opvang bieden binnen de groep indien gewenst.

5. Overleg

 • Volgens de in begeleidingsplan vastgelegde afspraken worden de ouders/vertegenwoordigers van de deelnemer schriftelijk/ mondeling op de hoogte gehouden van het verblijf op de zorgboerderij.
 • Volgens afspraak wordt met de deelnemer het verblijf op de zorgboerderij geëvalueerd aan de hand van het persoonlijke plan. Hierbij zijn de zorgboerderij, deelnemer of ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer betrokken.
 • Gesprekken die buiten de openingstijden gepland worden, met ouders/verzorgers en zorgboerderij, worden in rekening gebracht.
 • Bij de intake wordt met u besproken hoe en hoe vaak er een evaluatie plaats moet vinden. Dit heeft te maken met de indicatie en de daarbij behorende doelen.
 • Wanneer er tussentijds behoefte bestaat aan extra evaluatiemomenten kunt u contact opnemen met de zorgboerderij.

6. Klachtenprocedure

 • Door de open communicatie binnen ons bedrijf hoeft er geen drempel te zijn om een klacht bij ons neer te leggen. De eerste stap is dan ook de betreffende begeleider bij een incident direct aan te spreken.
 • Mocht dit volgens u niet afdoende zijn kunt u de leidinggevende(n) benaderen. Zij zullen dan beide partijen horen en het proberen op te lossen.

7. Verzekeringen

 • De deelnemer is zelf verzekerd tegen ziektekosten en heeft een persoonlijke WA-verzekering.
 • De schade die de deelnemer eventueel toebrengt aan de zorgboerderij dan wel aan de eigendommen van de zorgboerderij is de deelnemer zelf aansprakelijk. Het staat de deelnemer uiteraard vrij de schade te verhalen op zijn eigen WA verzekering.
 • De zorgboerderij is niet aansprakelijk voor schade die deelnemers elkaar onderling toebrengen. Deze schade kan op de eigen of de WA verzekering van de ander worden verhaald.
 • De zorgboerderij is adequaat verzekerd voor schade. Iedere aansprakelijkheid van de boerderij is beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van de zorgboerderij in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De
 • Zorgboerderij is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door derden hoegenaamd ook.

8. Financiële aangelegenheden

 • De deelnemer is aan de zorgboerderij een vergoeding verschuldigd voor de door de zorgboerderij verrichte werkzaamheden en diensten. De tarieven voor de verleende diensten voor PGB houders staan vermeld op de tarievenlijst tenzij anders overeengekomen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Voor verleende werkzaamheden in ZIN is er een overeenkomst met de gemeente gesloten.
 • Betaling vindt maandelijks achteraf plaats op basis van wat is overeengekomen in deze overeenkomst.
 • De zorgboerderij factureert na het einde van elke maand, deze factuur dient binnen 3 dagen na ontvangst ondertekend te worden geretourneerd.
 • De budgethouder of wettelijke vertegenwoordiger blijft altijd verantwoordelijk voor de financiële vergoeding zoals afgesproken in de zorgovereenkomst.

9. Overige Bepalingen

 • De zorgboerderij vraagt toestemming van de deelnemer en/of diens ouder(s) en/of vertegenwoordiger(s) om foto’s, film of artikelen te (laten) publiceren van de deelnemer.

10. Afmelding door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden

 • Afmelden voor dagbesteding. De deelnemer meldt zich af bij de zorgboerderij. De gereserveerde tijd wordt wel in rekening gebracht.
 • Afmelden voor individuele begeleiding. De deelnemer meldt zich af bij de zorgboerderij. De gereserveerde tijd wordt wel in rekening gebracht. Wanneer de periode van afwezigheid meer dan 1 week is wordt nader overleg gevoerd tussen betrokken partijen.
 • De zorgboerderij zorgt voor vervanging als door omstandigheden geen opvang geboden kan worden. In het geval van calamiteiten behoudt de zorgboerderij zich het recht voor om de zorgactiviteiten tijdelijk stop te zetten. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.
 • Vakantie en vrije dagen staan vermeld in het vakantierooster dat de zorgboerderij geregeld opstelt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website.

11. Beëindiging van de overeenkomst

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst per direct opzeggen wanneer door omstandigheden, waar de partijen zelf geen invloed op hebben, de overeenkomst niet in alle redelijkheid kan worden voortgezet.
 • Van opzegging zoals hierboven genoemd zal onder meer sprake zijn wanneer de zorgboerderij door ziekte, ongeval of op een andere manier voor een langere periode (langer dan vier weken) of blijvend niet in staat is de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen en er geen uitzicht is op vervanging.
 • Wordt opgezegd onder de omstandigheden zoals bedoeld in 2, geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging geschiedt schriftelijk.
 • Het is mogelijk om voor een periode van maximaal 6 weken een plek vast te houden. Dit kan voorkomen indien kinderen aan een nieuwe situatie moeten wennen, of therapie krijgen. Dit is dan een betaalde plek.
 • Na 6 weken wordt er telefonisch contact opgenomen om af te spreken of de plek ingevuld gaat worden of definitief opgezegd wordt.

12. Tarieven Zorgboerderij

 • Tarieven zijn in overleg met de cliënt, de vertegenwoordiger of PGB verstrekker.
 • Deze prijzen zijn inclusief: verblijfkosten en kosten van extra (buiten) activiteiten.


—————————————————————————————–


Nadere uitleg:

Dagbesteding:
Voor dagbesteding in een groep moeten er dagdelen worden ingezet. Een dag kan bestaan uit maximaal 2 dagdelen. Bent u of uw kind langer dan 8 uur (incl. lunch) op de zorgboerderij dan wordt de functie kortverblijf ingezet. Indien u of uw kind deze functie niet toegekend heeft gekregen betekent dit dus dat u of uw kind maximaal 8 aaneengesloten uren op de zorgboerderij mag verblijven.
De tijden van de dagdelen zijn van 09.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Tussen 12.30 en 13.30 uur wordt geluncht door de deelnemers die de gehele dag aanwezig zijn.

1 op 1 begeleiding:
De functie begeleiding individueel kan alleen worden ingezet bij ons op de zorgboerderij. Na een gesprek worden er doelen opgesteld waar we aan gaan werken. Deze begeleiding kan kort maar ook langdurig worden ingezet. Voor overige afspraken betreffende de 1 op 1 begeleiding zie 4.1 in de algemene voorwaarden.

Verpleegkundige handelingen:
Deze handelingen mogen wij nog niet uitvoeren; wij zijn daarvoor niet gecertificeerd.

Extra dienstverlening:
Onder deze kosten vallen specifieke hulpvragen voor korte ondersteuning en evaluatiegesprekken buiten kantoortijden. Dit wordt per uur gedeclareerd.

Zorgboerderij Het Indigo Paard
Susan Hoogendorp, Anton Loos